Vạn Hoa Võ Lâm - Link 1 - Android

B1: Cài đặt
B2: bảo mật
B3: chọn cho phép cài đặt file không rõ nguồn gốc

Vạn Hoa Võ Lâm - Link 1 - IOS

B1: Vào Cài đặt (Settings)
B2: Cài đặt chung (General)
B3: Quản lý thiết bị (Device management)
B4: Tin cậy (Trust) nhà cung cấp China Mobile Internet....

Vạn Hoa Võ Lâm - Link 2 - Android

B1: Cài đặt
B2: bảo mật
B3: chọn cho phép cài đặt file không rõ nguồn gốc

Vạn Hoa Võ Lâm - Link 2 - IOS

B1: Vào Cài đặt (Settings)
B2: Cài đặt chung (General)
B3: Quản lý thiết bị (Device management)
B4: Tin cậy (Trust) nhà cung cấp China Mobile Internet....